O projekcie

Projekt „Sukces w kobiecym wydaniu” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu od: 2017-02-01 do: 2018-12-31

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 100 kobiet w wieku 30 lat i więcej z terenu 6 powiatów woj. lubelskiego.

Oferujemy:

  • 23 000 zł dotacji inwestycyjnej dla 80 osób wyłonionych w konkursie biznes planów

  • do 22 200 zł finansowego wsparcia pomostowego dla 80 osób w miesięcznych transzach przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności

  • szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia firmy

  • szkolenia niezbędne na etapie prowadzenia działalności

  • wsparcie mentora