Oferta

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 • Udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 23 000 zł

 • Udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w średniej wysokości 1 350 zł przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

Pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych niezależne od poziomu przychodów, w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa, jak np. koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług pocztowych, koszty usług kserograficznych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych.

Łącznie aż do 39 200 zł!!!

 • Przeprowadzenie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

 • doradztwo grupowe w wymiarze 8 godzin,

 • warsztat przedsiębiorczości symulacyjna gra decyzyjna w wymiarze 8 godzin,

 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w wymiarze 24-40 godzin w zależności od stopnia wiedzy,

 • indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenia i rozwoju własnej firmy w wymiarze 6-8 godzin w zależności od stopnia wiedzy;

 • Przeprowadzenie konkursów biznes planów i wyłonienie 80 Uczestników projektu do dofinansowania działalności

 • Szkolenia niezbędne na etapie prowadzenia działalności z zakresu: Strategia biznesowa, Strategia marketingowa, Rachunkowość i kwestie prawne, Planowanie finansowe, Zarządzanie sobą w czasie i radzenie sobie ze stresem, Zarządzanie zasobami ludzkimi (6 modułów x 24 godz./moduł)

 • Wsparcie mentoringowe każdej Uczestniczki projektu w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia firmy. Uczestniczki Projektu będą pod stałą opieką mentora, który doradzi w rozwiązywaniu ewentualnych indywidualnych problemów występujących w prowadzeniu firmy (średnio 2 godz./m-c)

Dodatkowo uczestniczkom zostanie zapewnione:

 • wyżywienie;
 • bogate materiały szkoleniowe;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • możliwość wymiany własnych doświadczeń i wsparcia w ramach powiatowych klubów kobiet, które otrzymają dotacje.