Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety które spełniają łącznie następujące kryteria:

Mają 30 lat i więcej i zamieszkują (w rozumieniu KC) na terenie województwa lubelskiego w jednym z 5 powiatów:

  • hrubieszowskim (20 kobiet),

  • tomaszowskim (20 kobiet),

  • zamojskim (grodzkim i ziemskim) (40 kobiet),

  • biłgorajskim (10 kobiet),

  • janowskim (10 kobiet);

pozostają bez pracy (w tym są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy/Miejskim Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

Zapraszamy również Panie odchodzące z rolnictwa, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy/Miejskim Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczone w KRUS (przejście z KRUS do ZUS).