2018-02-23

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA GRUPY DOGRYWKOWEJ

Szanowne Panie,

informujemy, iż  od 26.02.2018 r. do 09.03.2018 r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestniczek Projektu, które zakończyły udział ścieżce szkoleniowo-doradczej, natomiast nie zostały wyłonione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach wcześniejszych posiedzeń Komisji Oceny Wniosków.

Wnioski składane powinny być wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.
– Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego
– Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
– Biznesplan
– Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
W/w dokumenty można składać osobiście do biura projektu: ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.
Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte.

Uwaga!!!

Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.