2017-10-10

OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA Z BIŁGORAJA

Szanowne Panie,
informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla grupy z Biłgoraja.

Poniżej przedstawiamy Ostateczną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów podpisaną przez Przewodniczącego KOW ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

Ostateczna lista wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ostateczna lista wniosków wyłonionych do wsparcia pomostowego

 

Po otrzymaniu informacji o ostatecznych wynikach oceny, uczestnik projektu, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma, zobowiązany jest do przedstawienia Fundacji „OIC Poland” dokumentów poświadczających zarejestrowanie działalności gospodarczej tj.:
1.    zaświadczenia o wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z numerem identyfikacyjnym REGON oraz NIP
2.    kopię potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako płatnika VAT (jeżeli dotyczy);
3.    kopię aktualnego zgłoszenia Przedsiębiorcy w ZUS;
4.    oświadczenie o numerze rachunku bankowego Przedsiębiorcy lub kopię umowy o prowadzenie rachunku bankowego (rachunku do obsługi podmiotów gospodarczych);
5.    zabezpieczenie prawne przyznanej dotacji: weksel własny in blanco wystawiony przez Beneficjenta Pomocy wraz z deklaracją wekslową;
oraz
6.    kserokopia dowodu osobistego współmałżonka (w przypadku wspólnoty majątkowej);
7.    oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli dotyczy);
8.    inne dokumenty np. dokumenty potwierdzające rozdzielność majątkową.

Po dostarczeniu dokumentów zostanie sporządzona umowa na otrzymanie wsparcia finansowego i ustalony termin jej podpisania oraz wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego oraz dokumenty dotyczące zabezpieczenia prawnego muszą być podpisane w obecności pracowników Fundacji „OIC Poland” przez Uczestnika Projektu i współmałżonka Uczestnika Projektu (w przypadku wspólnoty majątkowej) lub podpisy na wyżej wymienionych dokumentach mogą być poświadczone notarialnie.
Nie zawarcie umowy, niezłożenie któregokolwiek z dokumentów w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia oznacza rezygnację z otrzymania wsparcia.