2017-07-07

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA GRUP Z ZAMOŚCIA

Szanowni Państwo,

informujemy, iż  od 11.07.2017 r. do 25.07.2017 r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestniczek Projektu, które zakończyły udział w Szkoleniu z zakresu zakładania działalności gospodarczej i przygotowania biznesplanu w Zamościu  i aktualnie biorą udział w bloku doradczym.

Wnioski składane powinny być wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.

– Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego
– Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
– Biznesplan
– Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

W/w dokumenty można składać osobiście do biura projektu: ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte.

Uwaga!!!
Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.