2017-07-03

PODSTAWOWY KATALOG WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zapraszamy do zapoznania się z Podstawowym katalogiem wydatków w ramach wsparcia pomostowego.


Pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych niezależne od poziomu przychodów.
Wydatki w ramach wsparcia pomostowego nie mogą pokrywać się z wydatkami zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach bezzwrotnego wsparcia. W szczególności są to wydatki ponoszone w następującej postaci:

1 Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne od osób, na które zostało przyznane wsparcie pomostowe oraz koszty wynagrodzenia netto osób zatrudnionych w firmie na podstawie umowy o pracę oraz koszty ubezpieczeń po stronie pracodawcy (emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych)
2 Podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
3 Inne koszty pracodawcy ponoszone w związku z funkcjonowaniem nowego miejsca pracy tym w szczególności koszty obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń bhp, koszty zakupu odzieży ochronnej i obuwia roboczego (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania ich na danym stanowisku pracy)
4 Koszty administracyjne, w tym:

a) opłaty za wynajem/dzierżawę pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarcze

b) podatek od nieruchomości i inne wymagane prawem daniny publiczne (np. abonament radiowo – telewizyjny)

5 Koszty eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej:

a) opłaty za energię elektryczną

b) opłaty za ogrzewanie (energia cieplna, gaz, olej opałowy, inne paliwa stałe i płynne)

c) opłaty za wodę i ścieki

d) koszty wywozu odpadów i nieczystości

e) inne

6 Koszty najmu, dzierżawy lub leasingu maszyn i urządzeń oraz pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
7 Koszty usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (telefon, internet)
8 Koszty ubezpieczeń związanych z działalnością gospodarczą:

a) OC oraz majątkowe

b) ubezpieczenie OC pojazdu

c) OC od błędów od czynności osobistych

9 Koszty materiałów biurowych i piśmiennych, w tym tusze i tonery do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością firmy, ujętych w ewidencji przedsiębiorstwa
10 Koszty obsługi (napraw, konserwacji oraz zakupów materiałów służących naprawie (eksploatacyjnych) składników majątku trwałego, ujętych w ewidencji przedsiębiorstwa
11 Koszty obsługi księgowej, prawnej
12 Koszty opłat pocztowych i kurierskich
13 Koszty reklamy, w tym materiałów promocyjno-informacyjnych
14 Wynikające ze specyfiki rodzaju działalności gospodarczej (np. raty leasingowe, paliwo – TYLKO DLA SAMOCHODÓW STANOWIĄCYCH ŚRODEK TRWAŁY W FIRMIE), abonament RTV, opłaty do ZAiKS, opłaty za utylizację odpadów medycznych, pozwolenia, niezbędne szkolenia) służące bezpośrednio prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę